Masz

kredyt we

frankach?

pomożemy!

Nie utworzono jeszcze zawartości strony głównej.
Postępuj zgodnie z Podręcznikiem Użytkownika aby rozpocząć budowę swojej witryny.

Czy Ty również zawarłeś kredyt indeksowany lub denominowany do waluty obcej np. CHF, EUR, GBP?

Jeżeli tak i zastanawiasz się, co w tej sytuacji zrobić, dobrze trafiłeś – pomożemy Ci rozwiązać Twój problem.

Uwaga: Nawet jeżeli zdążyłeś już spłacić kredyt, jesteśmy w stanie pomóc odzyskać nienależnie pobrane przez bank pieniądze.

Kredyty odnoszące się do waluty obcej, potocznie zwane „frankowymi” (niezależnie od tego jakiej waluty dotyczą i czy umowy faktycznie są denominowane czy indeksowane do waluty obcej) są obecnie przedmiotem wielu sporów sądowych, a ich liczba lawinowo rośnie. 

Niemal co trzecia wpływająca do sądu sprawa dotyczy tzw. kredytów frankowych. Przyczyna jest prosta: sądy dostrzegły, iż tego rodzaju umowy, zawierane były w sposób nieuczciwy i przy wykorzystaniu dominującej pozycji banków.

Zdradliwa konstrukcja tych umów często powodowała, że kredytobiorca po wielu latach regularnej spłaty nadal ma do spłacenia kwotę wyższą, niż otrzymał od banku w dniu uruchomienia kredytu, a ryzyko związane z dalszym powiększaniem się długu jest praktycznie nieograniczone.

Jeżeli ten problem dotyczy także i Ciebie, warto sprawdzić, co można zrobić w tej sprawie. Nie zwlekaj dłużej, nie pozwól na przedawnienie Twoich roszczeń i skontaktuj się z nami.

Aktualności

BULWERSUJĄCE STANOWISKO BANKÓW 07/11/2019

Od poniedziałkowej rozprawy Państwa Dziubak nie milkną oceny zachowania Raiffeisen Bank. Bank przedstawił swoje wyliczenia, z których wynika, że w przypadku nieważności umowy kredytu indeksowanej do CHF kredytobiorcy, poza zwrotem kapitału (400.000 PLN), będą musieli zwrócić 477.000 PLN za bezumowne korzystanie z kapitału przez 11 lat i 321.000 PLN odsetek z tego tytułu. Bank lansuje tezę, iż stwierdzenie nieważności jest dla niego korzystniejsze niż dalsze wykonywanie umowy (zastanawiające jest więc czemu banki tak bardzo z tą nieważnością walczą). Postawę ZBP i Raiffeisen Bank w zdecydowanych słowach skrytykował Rzecznik Finansowy prof. Mariusz Golecki mówiąc, iż stanowisko ZBP ma na celu jedynie odstraszenie klientów od dochodzenia roszczeń. Ani on, ani jego prawnicy nie znajdują podstaw prawnych do składania pozwów przez banki o zwrot wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Prezes UOKiK Marek Niechciał stwierdził natomiast, że jego Urząd analizuje doniesienie Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów przez wprowadzającą w błąd narrację Związku Banków Polskich.

Analiza orzecznictwa 23/10/2019

Z przeprowadzonej przez nas analizy orzecznictwa wynika, iż od stycznia 2019 r. zapadło razem:

147 korzystnych dla frankowiczów wyroków, z czego w:

61 przypadkach umowa kredytu została uznana za nieważną

86 przypadkach nastąpiło "odfrankowienie" lub oddalenie powództwa banku o zapłatę

Prawomocnych wyroków zapadło łącznie 20, z czego w:

5 przypadkach umowa kredytu została uznana za nieważną

6 przypadkach nastąpiło "odfrankowienie"

9 przypadkach oddalono powództwo banku o zapłatę

Powyższe dane mogą mieć charakter niepełny, bowiem opierają się jedynie na publikowanym orzecznictwie i informacjach uzyskiwanych od pełnomocników kredytobiorców. Lawina kolejnych orzeczeń w sprawach "frankowych" dopiero przed nami.

Krytyczna analiza stanowiska Związku Banków Polskich wydanego po wyroku TSUE 21/10/2019

Czy jest się czego bać? Krytyczna analiza stanowiska Związku Banków Polskich wydanego po wyroku TSUE z 3 października 2019 roku. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wywiadu udzielonego przez adwokata Marcina Lizurka serwisowi Comparic24tv.

Tematem rozmowy była m.in. ocena roszczenia banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału: LINK

Czy można zawiesić spłatę rat na czas procesu? 17/10/2019

Zapadły już dwa ciekawe orzeczenia sądów w sprawach „frankowych” przeciwko Getin Noble Bank SA. Sądy udzieliły w nich zabezpieczenia roszczeń kredytobiorców, bowiem stwierdziły, iż kondycja finansowa banku wywołuje uzasadnioną wątpliwość co do jego wypłacalności.

W pierwszej ze spraw – z sierpnia 2019 r., Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 355/18) zawiesił obowiązek spłaty rat kredytu na czas trwania procesu. Stało się tak, gdyż Sąd podzielił argument o nieważności umowy kredytu, a dodatkowo kredytobiorcy wpłacili już bankowi kwotę większą niż od niego otrzymali w ramach kredytu.

W drugiej sprawie – z 2 października 2019 r., Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków (I C 134/17) zajął rachunek bankowy banku na kwotę ponad 35 tyś. zł. Sąd w uzasadnieniu wskazał: „Z dostępnego materiału dowodowego – doniesień medialnych oraz raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank SA wynika uprawdopodobnienie faktu dowodzonego przez powoda – trudnej sytuacji finansowej pozwanego (…) co może uniemożliwić lub poważnie utrudnić ewentualne postępowanie egzekucyjne”.

Będziemy śledzić czy orzeczenia te utrzymają się w sądach II instancji – zwłaszcza pierwsze z nich jest bardzo korzystnym sposobem uregulowaniem stosunków z bankiem na czas procesu.

Kolejny prawomocny wyrok w sprawach "frankowych" 16/10/2019

W dniu dzisiejszym zapadł kolejny prawomocny wyrok w sprawach "frankowych" - wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartego z Getin Noble Bank (VI ACa 264/19). Apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 2541/17) stwierdzającego nieważność umowy kredytu wniósł bank. Sąd Apelacyjny nie zgodził się z koncepcją nieważności całej umowy - podzielił jednak argumentację, iż mechanizm indeksacji kredytu jest niedozwolony i nie wiąże kredytobiorcy. Tym samym kredyt jest kredytem złotówkowym i nie można uzupełniać go żadnymi innymi postanowieniami (np. proponowanym przez bank kursem średnim NBP) - jest to pogląd tożsamy z wyrokiem TSUE z dnia 3.10.2019 r. Sąd Apelacyjny nie powiedział jednak jakie oprocentowanie kredytu należy zastosować - zasugerował, iż może to być albo oprocentowanie oparte na LIBOR, albo też kredyt w ogóle nie powinien być oprocentowany (ew. zastosowanie może mieć marża wskazana w umowie). Kwestia ta pozostanie do uregulowania przez inny sąd w przypadku wystosowania roszczenia o odsetki przeciwko kredytobiorcy przez bank. Opisywany wyrok Sądu Apelacyjnego jest precedensowy, bowiem sugeruje, iż obok stwierdzenia nieważności, czy "odfrankowienia" umowy z pozostawieniem oprocentowania LIBOR, możliwe jest również zastosowanie sankcji "kredytu darmowego" tj. takiego, w którym bankowi nie należy się wynagrodzenie w postaci odsetek umownych. Na szczegółową argumentację Sądu będziemy musieli poczekać do czasu publikacji pisemnego uzasadnienia wyroku.

Franki CDZ na Facebook'u

Rzecznik Finansowy Aleksandra Wiktorow w sprawie wyroku TSUE z 3 października 16/10/2019

Zaraz po wydaniu wyroku TSUE z 3 października 2019 r. głos w sprawie zabrała Rzecznik Finansowy Aleksandra Wiktorow, od kilku lat bardzo wspierająca kredytobiorców w sprawach frankowych (przede wszystkim w zakresie przedstawiania „Istotnych poglądów w sprawie” w toczących się postępowaniach sądowych): „Wyrok TSUE poprawia pozycję „frankowiczów" w sporach z bankami i może doprowadzić do ukształtowania się korzystnej dla nich linii orzeczniczej w polskich sądach. Zdaniem Rzecznika powinien on zmobilizować osoby, które do tej pory nie podejmowały żadnych działań związanych ze swoją umową. Im większa skala nowych pozwów i reklamacji, tym większa szansa na to, że banki wypracują racjonalne propozycje ugodowe. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że sąd zobligowany jest do usunięcia nieuczciwych warunków z umowy zawartej z konsumentem. O ile umowa nadal może być wykonywana po usunięciu niedozwolonych postanowień umownych, to powinna być kontynuowana. Sądy nie mogą samodzielnie uzupełnić luki w umowie po wyeliminowaniu niedozwolonego postanowienia. Nie muszą też za wszelką cenę dążyć do utrzymania umowy, tylko mogą uznać ją za nieważną, jeśli wykreślają z niej kluczowe postanowienia. Ale równocześnie, mogą zdecydować, że umowa ma dalej obowiązywać, jeśli będzie to korzystniejsze dla kredytobiorcy. Co ważne, zdanie konsumenta musi być wzięte pod uwagę przez sędziego”.

Komunikat Rzecznika Finansowego: Link

Prześlij nam swoją umowę kredytową do bezpłatnej analizy na franki@cdz.com.pl. Powiemy Ci jak rozwiązać Twój problem. Pomożemy Ci w tym.

ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
t: +48 22 496 82 00
franki@cdz.com.pl

Informacje zawarte w CDZ DLA FRANKOWICZÓW nie stanowią porady prawnej.
Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych informacji
bez uprzedniej analizy konkretnego stanu faktycznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CHAJEC, DON-SIEMION & ŻYTO sp. k. z siedzibą w Warszawie
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000184058, NIP: 526-27-40-114