ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. 03/10/2019

W dniu dzisiejszym zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank Polska SA (Sprawa C-260/18), który podtrzymał stanowisko Rzecznika Generalnego TSUE z 14 maja 2019 r. Wyrok jest bardzo korzystny dla „frankowiczów”. Główne tezy wyroku:

• Przepisy unijne nie stoją na przeszkodzie unieważnieniu umowy kredytu w przypadku, w którym taka umowa jest sprzeczna z przepisami prawa krajowego (polskiego). To czy w takim przypadku do unieważnienia dojdzie, decyduje wola kredytobiorcy – sąd nie może samodzielnie ocenić, wbrew woli kredytobiorcy, iż unieważnienie umowy jest niekorzystne dla kredytobiorcy;

• Przepisy unijne nie pozwalają sądowi krajowemu na wypełnienie postanowień umownych uznanych za niedozwolone, przepisami krajowymi o charakterze ogólnym. Na gruncie spraw frankowych dotyczy to przede wszystkim tzw. klauzul kursowych, pozwalających bankom na dowolne kształtowanie kursów CHF, po których następują przeliczenia istotne dla umowy. Skutek: umowa „frankowa” przekształca się w kredyt złotówkowy oprocentowany LIBOR-em.

Do uzyskania ww. korzystnych skutków wskazanego wyroku konieczne jest wszczęcie przez kredytobiorcę postępowania sądowego przeciwko bankowi. Wszystkie sądy w Polsce powinny opierać się na powyższym wyroku TSUE rozstrzygając konkretne sprawy „frankowiczów”.

Rozliczenia z bankiem po stwierdzeniu nieważności „umowy frankowej” 09/07/2019

Sądy coraz częściej uznają za nieważne umowy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. W okresie ostatnich trzech lat w polskich sądach zapadło ponad 70 takich orzeczeń. Podstawy wyroków stwierdzających nieważność umów są różne.

 

Więcej: Rzeczpospolita

 

CDZ pomaga frankowiczom wygrywać w sądach 20/05/2019

Po stronie kredytobiorców coraz częściej opowiadają się już nie tylko Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale także sądy powszechne w Polsce.

Z satysfakcją odnotowujemy zmianę podejścia, na korzystne dla kredytobiorców, przez Sąd Najwyższy w Polsce, które – miejmy nadzieję – utrzyma się i wytyczy kierunek rozpatrywania tego typu sporów przez sądy powszechne.

Więcej: Rzeczpospolita

Prześlij nam swoją umowę kredytową do bezpłatnej analizy na franki@cdz.com.pl. Powiemy Ci jak rozwiązać Twój problem. Pomożemy Ci w tym.

ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
t: +48 22 496 82 00
franki@cdz.com.pl

Informacje zawarte w CDZ DLA FRANKOWICZÓW nie stanowią porady prawnej.
Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych informacji
bez uprzedniej analizy konkretnego stanu faktycznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CHAJEC, DON-SIEMION & ŻYTO sp. k. z siedzibą w Warszawie
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000184058, NIP: 526-27-40-114