Koszty

Zapewne przed powierzeniem nam Twojej sprawy zechcesz poznać koszty z tym związane. 

 

55
Koszty sądowe
KOSZTY SĄDOWE

Poniżej podajemy najczęściej występujące koszty postępowania sądowego, które nie stanowią naszego wynagrodzenia i uiszczane są na rachunek sądów:

  • 300 PLN – zawezwanie do próby ugodowej (w przypadku podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu – może się to okazać konieczne do przerwania biegu przedawnienia);
  • maksymalnie 1.000 PLN – opłata od pozwu i ewentualnie apelacji (odwołania do sądu II instancji);
  • około 1.500 – 2.000 PLN – koszty w trakcie postępowania związane z kosztami ewentualnej opinii biegłego, jeżeli sąd takiego biegłego powoła (koszty te są każdorazowo ustalane przez sąd i nie jesteśmy w stanie precyzyjnie ich przewidzieć, ale z naszego doświadczenia wynika, że mieszczą się w podanym przedziale).

W przypadku wygrania sprawy w sądzie, sądy zobowiązują banki do zwrotu powyższych kosztów na rzecz wygrywającego kredytobiorcy.

W przypadku przegrania sprawy w sądzie do powyższych kosztów należy doliczyć koszty procesowe poniesione przez bank, w tym wynagrodzenie należne bankowi z tytułu korzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika, obliczone w zależności od wartości dochodzonego roszczenia.

144
Wynagrodzenie Kancelarii
WYNAGRODZENIE KANCELARII

Oferujemy konkurencyjne warunki współpracy i elastyczne formy płatności. Proponujemy stałą kwotę wynagrodzenia bez doliczania żadnych premii za sukces.

Po analizie Twojej umowy, powiemy Ci, co możemy dla Ciebie zrobić i przedstawimy Ci naszą ofertę w tej sprawie.

Prześlij nam swoją umowę kredytową do bezpłatnej analizy na franki@cdz.com.pl.

Prześlij nam swoją umowę kredytową do bezpłatnej analizy na franki@cdz.com.pl. Powiemy Ci jak rozwiązać Twój problem. Pomożemy Ci w tym.

ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
t: +48 22 496 82 00
franki@cdz.com.pl

Informacje zawarte w CDZ DLA FRANKOWICZÓW nie stanowią porady prawnej.
Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych informacji
bez uprzedniej analizy konkretnego stanu faktycznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CHAJEC, DON-SIEMION & ŻYTO sp. k. z siedzibą w Warszawie
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000184058, NIP: 526-27-40-114