Przedawnienie

Być może zetknąłeś się ze stwierdzeniem, że Twoje roszczenia w stosunku do banku są przedawnione, ponieważ upłynęło 10 lat od daty zawarcia umowy kredytu.

Jest to nieprawda, dlatego nie rezygnuj z dalszych działań!

 

90
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ BANKU WOBEC KREDYTOBIORCY
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ BANKU WOBEC KREDYTOBIORCY

Jeżeli sąd podzieli naszą argumentację, iż Twoja umowa jest nieważna i zobowiąże bank do zwrotu wszystkich świadczeń lub tylko nieprzedawnionych, o ile zarzut przedawnienia się pojawi, bank teoretycznie może zażądać zwrotu całej kwoty udzielonego kredytu (kapitału).

Czy żądanie banku będzie skuteczne?

Zgodnie z przepisami prawa jak i dotychczasowym orzecznictwem sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, roszczenia banku wobec konsumenta przedawniają się z upływem 3 lat od dokonania świadczenia (tu: uruchomienia kredytu).

Przyjęcie takiej koncepcji oznacza, iż kredytobiorca może skutecznie domagać się od banku zwrotu świadczeń, które uiścił na jego rzecz w ciągu ostatnich 10 lat, podczas gdy bank może skutecznie domagać się zwrotu świadczeń, które uiścił na rzecz kredytobiorcy w ciągu ostatnich 3 lat. Co do zasady, biorąc pod uwagę datę wypłat poszczególnych transz na rzecz frankowiczów, wszystkie roszczenia banku w tym zakresie należałoby uznać za przedawnione.

147
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ KREDYTOBIORCY W STOSUNKU DO BANKU
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ KREDYTOBIORCY W STOSUNKU DO BANKU

Nawet w przypadku, gdy Twoje roszczenie jest częściowo przedawnione, to najprawdopodobniej nie dotyczy to całości i wciąż możliwe jest skuteczne pozwanie banku. Skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci jak zapobiec przedawnieniu kolejnych roszczeń.

Przedawnienie poszczególnych roszczeń konsumenta wobec banku wynosi zazwyczaj 10 lat i jest liczone osobno dla każdej spłaconej raty/opłaty.

PRZYKŁAD

Jan Kowalski zawarł umowę w dniu 1 stycznia 2007 roku. Na dzień 1 maja 2017 roku. przedawnieniem są objęte jedynie raty spłacone przez klienta w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 30 kwietnia 2007 roku. Raty wpłacane w późniejszym terminie nie są jeszcze objęte przedawnieniem, ale ulegną przedawnieniu wraz z upływem kolejnych miesięcy.

Aby zapobiec przedawnieniu poszczególnych roszczeń, podejmujemy w imieniu naszych klientów próby polubownego rozwiązania sporu z bankiem. Nawet w sytuacji, gdy na skutek zawezwania do próby ugodowej, do ugody z bankiem nie dojdzie, bieg przedawnienia i tak zostaje przerwany w odniesieniu do roszczeń nim objętych.

Prześlij nam swoją umowę kredytową do bezpłatnej analizy na franki@cdz.com.pl. Powiemy Ci jak rozwiązać Twój problem. Pomożemy Ci w tym.

ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
t: +48 22 496 82 00
franki@cdz.com.pl

Informacje zawarte w CDZ DLA FRANKOWICZÓW nie stanowią porady prawnej.
Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych informacji
bez uprzedniej analizy konkretnego stanu faktycznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CHAJEC, DON-SIEMION & ŻYTO sp. k. z siedzibą w Warszawie
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000184058, NIP: 526-27-40-114