Zespół

Krzysztof Żyto

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką postępowań sądowych i administracyjnych
oraz prawa upadłościowego

Więcej >

Krzysztof specjalizuje się w postępowaniach sądowych i administracyjnych, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Reprezentuje klientów w procesach sądowych i postępowaniach upadłościowych. Ma bogate doświadczenie w procedurach cywilnych.

Doradza syndykom masy upadłości spółek działających w sektorze nieruchomości, TMT i medycznym, jak również w postępowaniach sądowych przeciwko dłużnikom, oraz w sprawach związanych z postępowaniami upadłościowymi.

Krzysztof jest arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Przed dołączeniem do CDZ, przez 10 lat pełnił funkcję sędziego, w tym w Wydziale Gospodarczym Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Krzysztof jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2018 w dziedzinie postępowań sądowych oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacji.

Aleksandra Hulewicz

Radca prawny

Więcej >

Aleksandra specjalizuje się w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Reprezentuje przedsiębiorców z branży budowlanej w sporach opartych o warunki kontraktowe FIDIC.

Doradza klientom indywidualnym w zakresie prawa spadkowego i rodzinnego. Reprezentuje klientów w sprawach rozwodowych, sporach dotyczących opieki nad dziećmi oraz podziału wspólnego majątku małżonków. Zajmuje się ochroną konsumentów, w szczególności problematyką kredytów frankowych.

Ponadto, doradza w sprawach korporacyjnych bieżącej działalności spółek i grup kapitałowych. Uczestniczy w przygotowaniu prospektów emisyjnych w ramach IPO. Reprezentuje członków zarządów spółek kapitałowych w procesach odszkodowawczych.

Marcin Lizurek

Adwokat

Więcej >

Marcin specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, prawie administracyjnym, gospodarczym oraz korporacyjnym. Bierze udział w przygotowaniu strategii procesowej oraz pozwów sądowych i pism procesowych.

Wspiera klientów z sektora budowlanego w procesie inwestycyjnym. Doradza w zakresie umów budowlanych opartych na warunkach FIDIC oraz prawa zamówień publicznych.

Doradza klientom indywidualnym w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego. Zajmuje się rozwiązywaniem sporów w tematyce ochrony konsumentów, w szczególności kredytów bankowych indeksowanych lub denominowanych do walut obcych (tzw. umowy frankowe).

Ponadto, jest członkiem zespołu w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych i egzekucyjnych, a także w badaniach stanu prawnego spółek (due diligence) przy transakcjach fuzji i przejęć. Uczestniczy w przygotowaniu prospektów emisyjnych w ramach IPO.

Piotr Rychta

Radca prawny, kieruje biurem CDZ w Łodzi

Więcej >

Piotr specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i transakcjach na rynkach kapitałowych, obejmujących w szczególności prywatne i publiczne oferty instrumentów finansowych.
Zajmuje się wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu regulowanego i alternatywnego systemu obrotu. Sporządza prospekty emisyjne, dokumenty i memoranda informacyjne. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.
Doradza przy transakcjach fuzji i przejęć, nabywaniu i zbywaniu akcji spółek publicznych i prywatnych, a także przy publicznych wezwaniach do sprzedaży akcji i zbywania pakietów akcji.
Doradza polskim i zagranicznym spółkom, domom maklerskim, funduszom private equity i venture capital, spółkom kapitałowym z branży nieruchomości, TMT oraz bankowości.

Prześlij nam swoją umowę kredytową do bezpłatnej analizy na franki@cdz.com.pl. Powiemy Ci jak rozwiązać Twój problem. Pomożemy Ci w tym.

ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
t: +48 22 496 82 00
franki@cdz.com.pl

Informacje zawarte w CDZ DLA FRANKOWICZÓW nie stanowią porady prawnej.
Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych informacji
bez uprzedniej analizy konkretnego stanu faktycznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CHAJEC, DON-SIEMION & ŻYTO sp. k. z siedzibą w Warszawie
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000184058, NIP: 526-27-40-114